“байгаль орчны мэдээллийн сан” гэж байгаль орчны өгөгдөл, мэдээллийг бүрдүүлэх, цуглуулах, дамжуулах, боловсруулах, ашиглах, хадгалах, баяжуулах, өөрчлөх, шинэчлэх, хамгаалах зэрэг үйл ажиллагааг хангах мэдээллийн технологийн иж бүрдлийг хэлнэ.

Байгаль орчныг хамгаалах хуулиас...
Газар, түүний хөрс
image
Газрын хэвлий, ашигт малтмал
image
Ус, рашаан
image
Ой
image
Байгалийн ургамал
image
Амьтан
image
Агаар, түүний бохирдол
image
Уур амьсгал
image
Байгалийн гамшиг
image
Химийн хорт болон аюултай бодис
image
Хог хаягдал
image
Тусгай хамгаалалттай газар нутаг
image
Байгаль орчны эрх зүй
image
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ
image
Байгаль орчны бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилт
image
Байгаль орчны статистик мэдээлэл, тайлан
image
Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төсөв, зардал
image
Байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, хүний нөөц
image
Мета мэдээллийн сан
image
Байгаль орчны талаархи бусад мэдээлэл
image
Байгаль орчинд учруулсан хохирлын нөхөн төлбөрийн мэдээлэл
image
Байгаль орчны холбогдолтой гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл
image
Генетик нөөц, генетик нөөцтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийн бүртгэл, мэдээллийн сан
image