Монгол орны улирлын уур амьсгалын өөрчлөлт, 1940-2012 он

Өнөөгийн өөрчлөлт, 1940-2012

Өвлийн температур, °С

Олон жилийн дундаж температур нь -19.5 °С ба шугаман трендээр сүүлийн 73 жилд 2.6 °С-аар нэмэгдэж дулаарсан.

Өвлийн хур тунадас, мм

Олон жилийн дундаж хур тунадас нь 6.6мм ба шугаман трендээр сүүлийн 73 жилд 24%-иар нэмэгдэж цас их ордог болсон.

Зуны температур, °С

Олон жилийн дундаж температур нь 17.1 °С ба шугаман трендээр сүүлийн 73 жилд 1.4 °С-аар нэмэгдэж дулаарсан.

Зуны хур тунадас, мм

Олон жилийн дундаж хур тунадас нь 153.4мм ба шугаман трендээр сүүлийн 73 жилд 7%-иар буурч хуурайшсан.

Дэлхийн загвар

Монгол орны уур амьгалын өөрчлөлт, 2011-2100

Өвлийн улирал

Зуны улирал

Hot wave in JJA

1961-1990, 2046-2065 оны дулаарал-хуурайшлын индексийн газарзүйн тархалт

Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд бид юу хийж чадах вэ ?

Нарны эрчим хүч

Усаа хэмнэх

Мод тарих

Эрчим хүчээ хэмнэх

Автомашины зөв хэрэглээ

Хог хаягдал багасгах