Байгаль орчны талаархи бусад мэдээлэл

image

Гео-мэдээллийн сан

image

Цөлжилтийн мэдээллийн сан

image

Орчны доройтол, бохирдлын мэдээллийн сан

image

Байгаль орчинд ээлтэй технологийн мэдээллийн сан

image

Байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөлийн мэдээллийн сан

image

Монгол орны Генетик нөөц, түүнтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийн мэдээллийн сан

image

Зэрлэг амьтан, ургамлын хууль бус худалдаа, ан агнуурын гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээллийн сан

image

Бохирдуулах бодисын ялгарал, шилжилтийн бүртгэлийн систем

image

Биосан – Зэрлэг амьтан, ургамлын мониторингийн мэдээллийн сан