image

202 дугаар зүйл

Агаар бохирдуулах.

203 дугаар зүйл

Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих.

204 дугаар зүйл

Газрын хэвлийг ашиглах, хамгаалах журам зөрчих.

205 дугаар зүйл

Байгаль орчныг бохирдуулах.

206 дугаар зүйл

Химийн хорт бодис,хог хаягдал цэвэрлэх, тээвэрлэх, булшлах журам зөрчих.

207 дугаар зүйл

Газрын хөрс, усыг бохирдуулах.

208 дугаар зүйл

Усны тухай хууль тогтоомж зөрчих.

209 дугаар зүйл

Ургамлын өвчин, хортон амьтантай тэмцэх талаар .

210 дугаар зүйл

Байгалийн объектыг санаатай эвдэх, гэмтээх, устгах .

211 дугаар зүйл

>

Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих.

212 дугаар зүйл

Байгалийн ургамлын тухай хууль зөрчих.

213 дүгээр зүйл

Ой, хээрийн түймэр тавих.

214 дугаар зүйл

Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох .

214-1 дүгээр зүйл

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль тогтоомж зөрчих .