“байгаль орчны мэдээллийн сан” гэж байгаль орчны өгөгдөл, мэдээллийг бүрдүүлэх, цуглуулах, дамжуулах, боловсруулах, ашиглах, хадгалах, баяжуулах, өөрчлөх, шинэчлэх, хамгаалах зэрэг үйл ажиллагааг хангах мэдээллийн технологийн иж бүрдлийг хэлнэ.

Мэдээллийн сан - Databases

image
Газрын мэдээллийн сан
Land Database
image
Хөрсний мэдээллийн сан
Soil Database
image
Газрын хэвлий, ашигт малтмалын мэдээллийн сан
Mineral Database
image
Ус, рашааны мэдээллийн сан
Water Database
image
Ойн мэдээллийн сан
Forest Database
image
Байгалийн ургамлын мэдээллийн сан
Flora Database
image
Амьтны мэдээллийн сан
Fauna Database
image
Агаарын бохирдлын мэдээллийн сан
Air Pollution Database
image
Гадаад орчны цацрагийн түвшний мэдээллийн сан
Environmental Radiation Database
image
Уур амьсгалын мэдээллийн сан
Climate Database
image
Байгалийн гамшгийн мэдээллийн сан
Natural Disaster Database
image
Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан
Chemical Toxical Substance Database
image
Хог хаягдлын мэдээллийн сан
Waste Database
image
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн сан
Special Protected Areas Database
image
Байгаль орчны эрх зүйн мэдээллийн сан
Environmental Legalinfo Database
image
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан
Environmental Impact Assessment Database
image
Бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан
Environmental Project and Policy Database
image
Байгаль орчны статистик тайлангийн мэдээллийн сан
Environmental Statistical Database
image
Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төсөв, зардлын мэдээллийн сан
Environmental Finance Database
image
Байгууллага, хүний нөөцийн мэдээллийн сан
Environmental Organizations and Staffs Database
image
Мета мэдээллийн сан
Metadatabase
image
Байгаль орчинд учруулсан хохирлын нөхөн төлбөрийн мэдээллийн сан
Compensation for Environmental Damage Database
image
Байгаль орчны холбогдолтой гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээллийн сан
Environmental Offence Database
image
Гео-мэдээллийн сан
Geodatabase
image
Цөлжилтийн мэдээллийн сан
Desertification Database
image
Орчны доройтол, бохирдлын мэдээллийн сан
Geo-Database on Ecological Health
image
Байгаль орчинд ээлтэй технологийн мэдээллийн сан
Green Technology Database
image
Монгол орны Генетик нөөц, түүнтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийн мэдээллийн сан
Database of genetic resources and associated traditional knowledge of Mongolia
image
Байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөлийн мэдээллийн сан
Database for community based organizations for environmental conservation
image
Зэрлэг амьтан, ургамлын хууль бус худалдаа, ан агнуурын гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээллийн сан
Illegal Wildlife Trade database
image
Бохирдсон газрын бүртгэлийн систем
Contaminated Sites Information System
image
Биосан – Зэрлэг амьтан, ургамлын мониторингийн мэдээллийн сан
Wild animal and vegetation monitoring database
image
Усны Нөөцийн Нэгдсэн Менежмент МоМо төсөл
The Integrated Water Resources Management MoMo project