Сав газрын байршил, байгалийн нөөц, нийгэм эдийн засгийн сэдэвчилсэн зураг

Хайлтын хэсэг
Сав газрын нэр Сэдэвчилсэн зургийн төрөл Сэдэвчилсэн зургийн нэр Сэдэвчилсэн зургийн файл
1 Хараа Нийгэм эдийн засгийн сэдэвчилсэн зураг засаг захиргаа Файл харах
2 Хараа Сав газрын байршлын зураг Хараа голын сав газрын зураг Файл харах
3 Ерөө Нийгэм эдийн засгийн сэдэвчилсэн зураг Усны томоохон барилга байгууламж Файл харах
4 Ерөө Нийгэм эдийн засгийн сэдэвчилсэн зураг Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл Файл харах
5 Ерөө Нийгэм эдийн засгийн сэдэвчилсэн зураг Газар ашиглалт Файл харах
6 Ерөө Нийгэм эдийн засгийн сэдэвчилсэн зураг Геологи ашигт малтмалын зураг Файл харах
7 Ерөө Байгалийн нөөцийн сэдэвчилсэн зураг Бэлчээр Файл харах
8 Ерөө Нийгэм эдийн засгийн сэдэвчилсэн зураг Мал аж ахуй Файл харах
9 Ерөө Нийгэм эдийн засгийн сэдэвчилсэн зураг Хүн ам Файл харах
10 Ерөө Байгалийн нөөцийн сэдэвчилсэн зураг Геоморфологи Файл харах

Copyright 2020. Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160