Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл

Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Аймаг, нийслэлийн нэр Булган
2. Сум, дүүргийн нэр Булган
3. Төвлөрсөн цэгийн нэр Сумын төвлөрсөн хогийн цэг
4. Тоног төхөөрөмжийн төрөл тээврийн хэрэгсэл
5. Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк Квош трактор, Бульдозер, самосвал машин
6. Тоног төхөөрөмжийн тоо ширхэг 5
7. Зориулалт
8. Хүчин чадал портер -5 тн кама-компактор-7.5 тн
9. Үйлдвэрлэсэн улс
10. Үйлдвэрлэсэн он
11. Ашиглаж эхэлсэн он
12. Цахилгаан зарцуулалт, сард
13. Дулаан зарцуулалт, сард
14. Ус зарцуулалт, сард
15. Шатахууны төрөл
16. Шатахууны зарцуулалт, 100 км-т
17. Өдөрт ажиллах дундаж цаг
18. Өдөрт явах дундаж км
19. Эвдрэл гэмтлийн давтамж, түүх
20. Засвар үйлчилгээний давтамж, түүх