Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Төвлөрсөн цэгийн нэр Байршил Төвлөрсөн цэгийн нийт талбай, га Өдөрт хүлээн авах хог хаягдлын хэмжээ, тонн
1 Төв Заамар Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 3 Тосон баг 0.10 0.3 Дэлгэрэнгүй
2 Төв Баянцогт Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2 Гуна баг Зараа толгойн суурин 0.20 0.2 Дэлгэрэнгүй
3 Төв Сэргэлэн Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2 1-р баг, 4- зөрлөгт 0.40 0.5 Дэлгэрэнгүй
4 Төв Мөнгөнморьт Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2 0.50 0.1 Дэлгэрэнгүй
5 Төв Баян Өнжүүл Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2 Довын гуанзны баруун урд 0.50 1 Дэлгэрэнгүй
6 Дундговь Луус Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 0.50 Дэлгэрэнгүй
7 Сэлэнгэ Баянгол Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 0.50 20 Дэлгэрэнгүй
8 Булган Орхон Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Орхон сумаас 3 км 0.50 Дэлгэрэнгүй
9 Сэлэнгэ Түшиг Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Жаргалмандах 1-р баг Самбагантын энгэр 0.90 Дэлгэрэнгүй
10 Төв Баянхангай Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 0.90 0,8 Дэлгэрэнгүй