Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Төвлөрсөн цэгийн нэр Байршил Төвлөрсөн цэгийн нийт талбай, га Өдөрт хүлээн авах хог хаягдлын хэмжээ, тонн
1 Дорноговь Хөвсгөл Сумнн төвлөрсөн хогийн цэг Сумын төвөөс урд зүгт 2,5 км 12.00 3 Дэлгэрэнгүй
2 Дундговь Гурвансайхан Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 18.00 5 Дэлгэрэнгүй
3 Баянхонгор Бууцагаан Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Сумын баруун талд 10.00 5 Дэлгэрэнгүй
4 Төв Заамар Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Төвийн баг 3.00 1,5 Дэлгэрэнгүй
5 Баянхонгор Баян Өндөр Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Дэлгэрэнгүй
6 Баянхонгор Богд Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Сумаас баруун хойд талд байршдаг 1.00 15 Дэлгэрэнгүй
7 Говь Алтай Төгрөг Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 3.00 1 Дэлгэрэнгүй
8 Дундговь Дэрэн Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 4.80 7,3 Дэлгэрэнгүй
9 Дундговь Говь Угтаал Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 80.00 Дэлгэрэнгүй
10 Дундговь Баянжаргалан Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 7.00 Дэлгэрэнгүй