Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Төвлөрсөн цэгийн нэр Байршил Төвлөрсөн цэгийн нийт талбай, га Өдөрт хүлээн авах хог хаягдлын хэмжээ, тонн
61 Төв Сүмбэр Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2.00 30 Дэлгэрэнгүй
62 Төв Өндөрширээт Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2.00 0,3 Дэлгэрэнгүй
63 Төв Мөнгөнморьт Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2.00 3 Дэлгэрэнгүй
64 Төв Лүн Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2.00 23 Дэлгэрэнгүй
65 Төв Зуунмод Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 10.00 4,8 Дэлгэрэнгүй
66 Төв Заамар Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Төвийн баг 3.00 1,5 Дэлгэрэнгүй
67 Төв Жаргалант Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2.00 30 Дэлгэрэнгүй
68 Төв Дэлгэрхаан Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 1.50 6 Дэлгэрэнгүй
69 Төв Бүрэн Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 5.00 1 Дэлгэрэнгүй
70 Төв Борнуур Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 1.00 20 Дэлгэрэнгүй