Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг


Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
Ерөнхий мэдээлэл
1. Аймаг, нийслэлийн нэр Төв
2. Сум, дүүргийн нэр Баянцогт
3. Төвлөрсөн цэгийн нэр Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 3
4. Байршил Сарлан 2-р баг
5. Байгуулагдсан он 1961
6. Хаахаар төлөвлөгдсөн он
7. Албан хаагчдын тоо
8. Төвлөрсөн цэг дээр хог хаягдал түүдэг иргэдийн тоо
9. Төвлөрсөн цэгийн нийт талбай, га 2.00
10. Хог хаягдал хаясан талбай, га
11. Хогийн цэгийн овоолгын дундаж өндөр, м
12. Нийт хүлээн авсан хог хаягдлын хэмжээ, тонн
13. Жилд хүлээн авах хог хаягдлын хэмжээ, тонн
14. Өдөрт хүлээн авах хог хаягдлын хэмжээ, тонн 1
15. Хашаа, хамгаалалтын далантай эсэх
16. Харуул, бүртгэлийн байртай эсэх
17. Хог хаягдлаас ялгарах хийг зайлуулах системтэй эсэх
Хог хаях талбайн байршил
18. Газрын гадаргаас доош эсэх
19. Газрын гадаргаас дээш эсэх
20. Гуу, жалганд байгаа эсэх
21. Ландфилл байгууламж
Төвлөрсөн цэг дээр хог хаягдал шатах
22. Хог хаягдал шатах давтамж, жилд
23. Шатдаг хог хаягдлын хэмжээ, тонн
24. Хог шатдаг шалтгаан
Төвлөрсөн цэгийн менежмент, үйл ажиллагаа
25. Түрж, дардаг давтамж, сард
26. Хөрсөөр хучдаг давтамж, сард тийм
27. Ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмжийн тоо
28. Төвлөрсөн цэгийн хавсралт файл
Газарзүйн мэдээлэл
29. Газарзүйн мэдээний төлөв байдал

Газарзүйн мэдээ байхгүй


30. Газарзүйн мэдээ харах