Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Төвлөрсөн цэгийн нэр Байршил Төвлөрсөн цэгийн нийт талбай, га Өдөрт хүлээн авах хог хаягдлын хэмжээ, тонн
1 Төв Сэргэлэн Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2 1-р баг, 4- зөрлөгт 0.40 0.5 Дэлгэрэнгүй
2 Төв Мөнгөнморьт Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2 0.50 0.1 Дэлгэрэнгүй
3 Төв Заамар Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 3 Тосон баг 0.10 0.3 Дэлгэрэнгүй
4 Төв Заамар Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2 Хайлаастын баг 3.00 1 Дэлгэрэнгүй
5 Төв Баянцогт Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 4 Даргиат 3-р баг 3.00 3 Дэлгэрэнгүй
6 Төв Баянцогт Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 3 Сарлан 2-р баг 2.00 1 Дэлгэрэнгүй
7 Төв Баянцогт Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2 Гуна баг Зараа толгойн суурин 0.20 0.2 Дэлгэрэнгүй
8 Төв Баян Өнжүүл Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2 Довын гуанзны баруун урд 0.50 1 Дэлгэрэнгүй
9 Төв Аргалант Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2 1.00 1 Дэлгэрэнгүй
10 Дорноговь Сайншанд Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2 Зүүн баянгийн төвлөрсөн хогийн цэг 2.00 10 Дэлгэрэнгүй