Статистик тайлан - Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг


Хайлтын хэсэг

Number Аймаг, нийслэлийн нэр Хог хаягдлын төвлөрсөн цэгийн тоо
1 Архангай 19
2 Баян Өлгий 12
3 Баянхонгор 20
4 Булган 16
5 Говь Алтай 18
6 Говьсүмбэр 3
7 Дархан Уул 2
8 Дорноговь 18
9 Дорнод 14
10 Дундговь 15
11 Завхан 24
12 Орхон 1
13 Сүхбаатар 1
14 Сэлэнгэ 19
15 Төв 36
16 Ховд 1
17 Хөвсгөл 23
18 Хэнтий 20
- Нийт 262