Статистик тайлан - Зориулалтын бус хогийн цэг


Хайлтын хэсэг

Number Аймаг, нийслэлийн нэр Зориулалтын бус хогийн цэгийн тоо
1 Архангай 2
2 Баян Өлгий 4
3 Баянхонгор 3
4 Дорноговь 5
5 Дорнод 1
6 Завхан 4
7 Сэлэнгэ 4
8 Төв 8
9 Хөвсгөл 6
10 Хэнтий 3
- Нийт 40