Энгийн хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж

Энгийн хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж дэлгэрэнгүй харах хэсэг
1 Бүртгэлийн дугаар 000072
2 Бүртгэлийн дугаар олгосон огноо 2021-03-02
3 Аж ахуйн нэгжийн нэр Дүүрэн Цэций ХХК
4 Үйл ажиллагаа эрхлэгчийн төрөл Аж ахуйн нэгж
5 Аж ахуйн нэгжийн хаяг Аймаг, хотын нэр Өмнөговь
Сум, дүүргийн нэр Цогтцэций
Баг, хорооны нэр 3-р баг
Гудамж, дугаар ямаа хүрэн 3.12тоот
6 Утасны дугаар 1 88601198
7 Утасны дугаар 2
8 Факсын дугаар
9 Цахим хаяг Tsogtnemekh111@gmail.com
10 ААН-ийн өмчийн хэлбэр Хувийн
11 Эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл Цуглуулах
Тээвэрлэх
12 Үйл ажиллагаа эрхлэх газрын байршил Үйл ажиллагаа эрхлэх аймаг Өмнөговь
Үйл ажиллагаа эрхлэх сум, дүүрэг Цогтцэций
Үйл ажиллагаа эрхлэх газрын хаяг
13 Бүртгүүлэх хүсэлт гаргасан албан тушаалтны овог, нэр Ц.Цогнэмэх
14 Бүртгүүлэх хүсэлт гаргагчийн албан тушаал Захирал
15 Хүлээн авсан огноо 2021-03-01
16 Бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авагчийн овог, нэр Б.Батжаргал
17 Бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авагчийн албан тушаал Агаарын чанар, хог хаягдал, химийн бодис, байгалийн гамшгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн