Энгийн хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж

Энгийн хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж дэлгэрэнгүй харах хэсэг
1 Бүртгэлийн дугаар 000071
2 Бүртгэлийн дугаар олгосон огноо 2021-02-23
3 Аж ахуйн нэгжийн нэр Сүхбаатар-тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ
4 Үйл ажиллагаа эрхлэгчийн төрөл Иргэн
5 Аж ахуйн нэгжийн хаяг Аймаг, хотын нэр Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр Баруун Урт
Баг, хорооны нэр 1-р баг
Гудамж, дугаар
6 Утасны дугаар 1 70518637
7 Утасны дугаар 2
8 Факсын дугаар
9 Цахим хаяг
10 ААН-ийн өмчийн хэлбэр Төрийн өмчит
11 Эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл Цэвэрлэх
Цуглуулах
Тээвэрлэх
Булшлах
12 Үйл ажиллагаа эрхлэх газрын байршил Үйл ажиллагаа эрхлэх аймаг Сүхбаатар
Үйл ажиллагаа эрхлэх сум, дүүрэг Баруун Урт
Үйл ажиллагаа эрхлэх газрын хаяг Сүхбаатар Баруун-Урт 1-р баг
13 Бүртгүүлэх хүсэлт гаргасан албан тушаалтны овог, нэр Х.Баатарсүх
14 Бүртгүүлэх хүсэлт гаргагчийн албан тушаал дарга
15 Хүлээн авсан огноо 2021-02-23
16 Бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авагчийн овог, нэр Т.Түмэнжаргал
17 Бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авагчийн албан тушаал БОАЖГ-ын мэргэжилтэн