Энгийн хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж

Энгийн хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж дэлгэрэнгүй харах хэсэг
1 Бүртгэлийн дугаар 000069
2 Бүртгэлийн дугаар олгосон огноо 2020-09-16
3 Аж ахуйн нэгжийн нэр тавантолгой ХК
4 Үйл ажиллагаа эрхлэгчийн төрөл Аж ахуйн нэгж
5 Аж ахуйн нэгжийн хаяг Аймаг, хотын нэр Өмнөговь
Сум, дүүргийн нэр Цогтцэций
Баг, хорооны нэр Цагаан-Овоо
Гудамж, дугаар Тавантолгой тосгон
6 Утасны дугаар 1
7 Утасны дугаар 2
8 Факсын дугаар
9 Цахим хаяг
10 ААН-ийн өмчийн хэлбэр Хувийн
11 Эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл Тээвэрлэх
12 Үйл ажиллагаа эрхлэх газрын байршил Үйл ажиллагаа эрхлэх аймаг Өмнөговь
Үйл ажиллагаа эрхлэх сум, дүүрэг Цогтцэций
Үйл ажиллагаа эрхлэх газрын хаяг
13 Бүртгүүлэх хүсэлт гаргасан албан тушаалтны овог, нэр Б.Жавхланбаяр
14 Бүртгүүлэх хүсэлт гаргагчийн албан тушаал Байгаль орчны ажилтан
15 Хүлээн авсан огноо 2020-09-16
16 Бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авагчийн овог, нэр Б.Батжаргал
17 Бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авагчийн албан тушаал Агаарын чанар, хог хаягдал, химийн бодис, байгалийн гамшгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн