Энгийн хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж

Энгийн хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж дэлгэрэнгүй харах хэсэг
1 Бүртгэлийн дугаар 000064
2 Бүртгэлийн дугаар олгосон огноо 2020-05-04
3 Аж ахуйн нэгжийн нэр ЖАВХЛАНТ ГОВЬ ИНВЕСТМЕНТ ХХК
4 Үйл ажиллагаа эрхлэгчийн төрөл Аж ахуйн нэгж
5 Аж ахуйн нэгжийн хаяг Аймаг, хотын нэр Өмнөговь
Сум, дүүргийн нэр Ханбогд
Баг, хорооны нэр ГАВИЛУУД
Гудамж, дугаар
6 Утасны дугаар 1 99006980
7 Утасны дугаар 2
8 Факсын дугаар
9 Цахим хаяг Bayasgalan@jgi.mn
10 ААН-ийн өмчийн хэлбэр Төрийн өмчит
11 Эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл Цуглуулах
Тээвэрлэх
12 Үйл ажиллагаа эрхлэх газрын байршил Үйл ажиллагаа эрхлэх аймаг Өмнөговь
Үйл ажиллагаа эрхлэх сум, дүүрэг Ханбогд
Үйл ажиллагаа эрхлэх газрын хаяг Оюутолгой
13 Бүртгүүлэх хүсэлт гаргасан албан тушаалтны овог, нэр Ж.Баясгалан
14 Бүртгүүлэх хүсэлт гаргагчийн албан тушаал Гүйцэтгэх захирал
15 Хүлээн авсан огноо
16 Бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авагчийн овог, нэр Б.Батжаргал
17 Бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авагчийн албан тушаал Агаарын чанар, хог хаягдал, химийн бодис, байгалийн гамшгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн