Энгийн хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж

Энгийн хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж дэлгэрэнгүй харах хэсэг
1 Бүртгэлийн дугаар 000062
2 Бүртгэлийн дугаар олгосон огноо 2020-05-04
3 Аж ахуйн нэгжийн нэр Чингэлтэй дүүргийн Тохижилт үйлчилгээ ХХК
4 Үйл ажиллагаа эрхлэгчийн төрөл Иргэн
5 Аж ахуйн нэгжийн хаяг Аймаг, хотын нэр Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр Чингэлтэй
Баг, хорооны нэр 7-р хороо
Гудамж, дугаар Хувьсгалчдын гудамж
6 Утасны дугаар 1 91913100
7 Утасны дугаар 2 99209587
8 Факсын дугаар
9 Цахим хаяг
10 ААН-ийн өмчийн хэлбэр Төрийн өмчит
11 Эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл Цэвэрлэх
Цуглуулах
Тээвэрлэх
Дахин боловсруулах
12 Үйл ажиллагаа эрхлэх газрын байршил Үйл ажиллагаа эрхлэх аймаг Улаанбаатар
Үйл ажиллагаа эрхлэх сум, дүүрэг Чингэлтэй
Үйл ажиллагаа эрхлэх газрын хаяг 7-р хороо
13 Бүртгүүлэх хүсэлт гаргасан албан тушаалтны овог, нэр Э.Ганчимэг
14 Бүртгүүлэх хүсэлт гаргагчийн албан тушаал Гүйцэтгэх захирал
15 Хүлээн авсан огноо
16 Бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авагчийн овог, нэр Д.Шийтэр
17 Бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авагчийн албан тушаал ЗАА-ХХУЗХэлтсийн мэргэжилтэн