Энгийн хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж

Энгийн хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж дэлгэрэнгүй харах хэсэг
1 Бүртгэлийн дугаар 000059
2 Бүртгэлийн дугаар олгосон огноо 2020-04-30
3 Аж ахуйн нэгжийн нэр "Найши Трейд" ХХК
4 Үйл ажиллагаа эрхлэгчийн төрөл Аж ахуйн нэгж
5 Аж ахуйн нэгжийн хаяг Аймаг, хотын нэр Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр Сүхбаатар
Баг, хорооны нэр 1 хороо
Гудамж, дугаар 403-2 тоот
6 Утасны дугаар 1 99113592
7 Утасны дугаар 2 99103592
8 Факсын дугаар
9 Цахим хаяг
10 ААН-ийн өмчийн хэлбэр Төрийн өмчит
11 Эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл Цэвэрлэх
Цуглуулах
Тээвэрлэх
12 Үйл ажиллагаа эрхлэх газрын байршил Үйл ажиллагаа эрхлэх аймаг Улаанбаатар
Үйл ажиллагаа эрхлэх сум, дүүрэг Сүхбаатар
Үйл ажиллагаа эрхлэх газрын хаяг 1 хороо, Нарын зам, 62-р барилга В блок 403-2 тоот
13 Бүртгүүлэх хүсэлт гаргасан албан тушаалтны овог, нэр Ч.Даваадорж
14 Бүртгүүлэх хүсэлт гаргагчийн албан тушаал Ерөнхий захирал
15 Хүлээн авсан огноо
16 Бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авагчийн овог, нэр Д.Шийтэр
17 Бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авагчийн албан тушаал ЗАА-ХХУЗХэлтсийн мэргэжилтэн