Хууль, эрх зүйн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
1 Сайдын тушаал A/444 МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ/ ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦУГЛУУЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ, СЭРГЭЭН АШИГЛАХ, УСТГАХ, БУЛШЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭГЧИЙГ/ 2018-11-19 2018-11-19 Дэлгэрэнгүй
2 Сайдын тушаал A/445 АРГАЧИЛСАН ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ/ ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН ТӨВЛӨРСӨН ЦЭГ БАЙГУУЛАХ/ 2018-11-19 2018-11-19 Дэлгэрэнгүй
3 Сайдын тушаал A/443 ТАВИГДАХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА БАТЛАХ ТУХАЙ/ ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫГ АНГИЛАХ, ЦУГЛУУЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ/ 2018-11-17 2018-11-17 Дэлгэрэнгүй
4 Сайдын тушаал A-429/257 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ/ ҮҮСЭХ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ БОЛОН ИМПОРТЛОГЧ ХАРИУЦАХ/ 2018-11-13 2018-11-13 Дэлгэрэнгүй
5 Сайдын тушаал A/428 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ ХОГ ХАЯГДЛЫН УЛСЫН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САНГИЙН ТОГТОЛЦОО, БҮРДЭЛ БОЛОН МЭДЭЭЛЭЛ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ/ 2018-11-12 2018-11-12 Дэлгэрэнгүй
6 Сайдын тушаал 192, A/243 АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ/ ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТООЦОХ/ 2018-07-19 2018-07-19 Дэлгэрэнгүй
7 Сайдын тушаал А/21 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫН ДАГАЛДАХ БИЧГИЙН МАЯГТ/ 2018-02-02 2018-02-23 Дэлгэрэнгүй
8 Сайдын тушаал A/18 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ТЭЭВЭРЛЭХ, ЦУГЛУУЛАХ, ХАДГАЛАХ, ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ/ 2018-01-30 2018-01-30 Дэлгэрэнгүй
9 Сайдын тушаал A/368 АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ/ ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН НОРМАТИВ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ АРГАЧЛАЛ/ 2017-12-25 2017-12-25 Дэлгэрэнгүй
10 Сайдын тушаал A/349 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ/ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС ГАРАХ ХОГ ХАЯГДЛЫН КОДЧИЛСОН/ 2017-12-12 2017-12-12 Дэлгэрэнгүй