Зориулалтын бус хогийн цэг

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Байршил Хуримтлагдсан хог хаягдал үүссэн он Хуримтлагдсан хогийн цэгийн нийт талбай, га Хуримтлагдсан хог хаягдлын хэмжээ, тонн
1 Хөвсгөл Түнэл Сумын төвийн ойролцоо 0.01 Дэлгэрэнгүй
2 Хөвсгөл Цагаан Үүр Сумын төвийн ойролцоо 0.01 Дэлгэрэнгүй
3 Баянхонгор Жинст Сумын баруун урд 0.10 Дэлгэрэнгүй
4 Хөвсгөл Цэцэрлэг Сумын төвийн ойролцоо 0.10 Дэлгэрэнгүй
5 Сэлэнгэ Орхонтуул Сумын төвийн ойролцоо 0.10 Дэлгэрэнгүй
6 Хэнтий Өмнөдэлгэр Төвлөрсөн хогийн цэгийн ойр 0.20 Дэлгэрэнгүй
7 Дорнод Чойбалсан Сумын төвийн ойролцоо 0.25 Дэлгэрэнгүй
8 Дорноговь Улаанбадрах Сумын төвийн ойролцоо 0.50 Дэлгэрэнгүй
9 Төв Лүн Сумын төвийн ойролцоо 0.50 Дэлгэрэнгүй
10 Төв Сэргэлэн Сумын төвийн ойролцоо 0.50 Дэлгэрэнгүй