Зориулалтын бус хогийн цэг

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Байршил Хуримтлагдсан хог хаягдал үүссэн он Хуримтлагдсан хогийн цэгийн нийт талбай, га Хуримтлагдсан хог хаягдлын хэмжээ, тонн
1 Баянхонгор Жинст Сумын баруун урд 0.10 Дэлгэрэнгүй
2 Баянхонгор Шинэжинст Сумын баруун урд талд 3.00 Дэлгэрэнгүй
3 Баянхонгор Баянхонгор Сумын төвийн баруун талд 147.80 Дэлгэрэнгүй
4 Төв Угтаалцайдам Сумын төвийн ойролцоо Дэлгэрэнгүй
5 Төв Баян Сумын төвийн ойролцоо 2.50 Дэлгэрэнгүй
6 Төв Баянхангай Сумын төвийн ойролцоо 0.90 Дэлгэрэнгүй
7 Төв Аргалант Сумын төвийн ойролцоо 1.60 Дэлгэрэнгүй
8 Төв Баянчандмань Сумын төвийн ойролцоо 2.00 Дэлгэрэнгүй
9 Төв Лүн Сумын төвийн ойролцоо 0.50 Дэлгэрэнгүй
10 Төв Баянцагаан Сумын төвийн ойролцоо Дэлгэрэнгүй