Зориулалтын бус хогийн цэг

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Байршил Хуримтлагдсан хог хаягдал үүссэн он Хуримтлагдсан хогийн цэгийн нийт талбай, га Хуримтлагдсан хог хаягдлын хэмжээ, тонн
1 Дорноговь Айраг Сумын төвийн ойролцоо 50.00 Дэлгэрэнгүй
2 Завхан Алдархаан Сумын төвийн ойролцоо 1.00 Дэлгэрэнгүй
3 Баян Өлгий Алтай Сумын төвийн ойролцоо 2.00 Дэлгэрэнгүй
4 Сэлэнгэ Алтанбулаг Сумын төвийн ойролцоо 0.80 Дэлгэрэнгүй
5 Баян Өлгий Алтанцөгц Сумын төвийн ойролцоо 4.00 Дэлгэрэнгүй
6 Дорноговь Алтанширээ Сумын төвийн ойролцоо 1.00 Дэлгэрэнгүй
7 Хөвсгөл Арбулаг Сумын төвийн ойролцоо 1.00 Дэлгэрэнгүй
8 Төв Аргалант Сумын төвийн ойролцоо 1.60 Дэлгэрэнгүй
9 Төв Баян Сумын төвийн ойролцоо 2.50 Дэлгэрэнгүй
10 Төв Баянхангай Сумын төвийн ойролцоо 0.90 Дэлгэрэнгүй