Зориулалтын бус хогийн цэг

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Байршил Хуримтлагдсан хог хаягдал үүссэн он Хуримтлагдсан хогийн цэгийн нийт талбай, га Хуримтлагдсан хог хаягдлын хэмжээ, тонн
1 Архангай Булган Сумын төвийн ойролцоо 1.00 Дэлгэрэнгүй
2 Архангай Хотонт Сумын төвийн ойролцоо 2.00 Дэлгэрэнгүй
3 Баян Өлгий Сагсай Сумын төвийн ойролцоо Дэлгэрэнгүй
4 Баян Өлгий Алтай Сумын төвийн ойролцоо 2.00 Дэлгэрэнгүй
5 Баян Өлгий Алтанцөгц Сумын төвийн ойролцоо 4.00 Дэлгэрэнгүй
6 Баян Өлгий Бугат Сумын төвийн ойролцоо 0.50 Дэлгэрэнгүй
7 Баянхонгор Жинст Сумын баруун урд 0.10 Дэлгэрэнгүй
8 Баянхонгор Шинэжинст Сумын баруун урд талд 3.00 Дэлгэрэнгүй
9 Баянхонгор Баянхонгор Сумын төвийн баруун талд 147.80 Дэлгэрэнгүй
10 Дорноговь Даланжаргалан Сумын төвийн ойролцоо 5.00 Дэлгэрэнгүй