Зориулалтын бус хогийн цэг

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Байршил Хуримтлагдсан хог хаягдал үүссэн он Хуримтлагдсан хогийн цэгийн нийт талбай, га Хуримтлагдсан хог хаягдлын хэмжээ, тонн
31 Баян Өлгий Алтай Сумын төвийн ойролцоо 2.00 Дэлгэрэнгүй
32 Баян Өлгий Сагсай Сумын төвийн ойролцоо Дэлгэрэнгүй
33 Архангай Хотонт Сумын төвийн ойролцоо 2.00 Дэлгэрэнгүй
34 Архангай Булган Сумын төвийн ойролцоо 1.00 Дэлгэрэнгүй
35 Баянхонгор Баянхонгор Сумын төвийн баруун талд 147.80 Дэлгэрэнгүй
36 Баянхонгор Жинст Сумын баруун урд 0.10 Дэлгэрэнгүй
37 Баянхонгор Шинэжинст Сумын баруун урд талд 3.00 Дэлгэрэнгүй
38 Хэнтий Цэнхэрмандал Хэрлэн гүүрний орчим 1.00 Дэлгэрэнгүй
39 Хэнтий Өмнөдэлгэр Төвлөрсөн хогийн цэгийн ойр 0.20 Дэлгэрэнгүй
40 Хэнтий Цэнхэрмандал Хар зүрхний Хөх нуур 1.00 Дэлгэрэнгүй