Зориулалтын бус хогийн цэг

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Байршил Хуримтлагдсан хог хаягдал үүссэн он Хуримтлагдсан хогийн цэгийн нийт талбай, га Хуримтлагдсан хог хаягдлын хэмжээ, тонн
21 Сэлэнгэ Орхон Сумын төвийн ойролцоо 1.00 Дэлгэрэнгүй
22 Сэлэнгэ Орхонтуул Сумын төвийн ойролцоо 0.10 Дэлгэрэнгүй
23 Сэлэнгэ Алтанбулаг Сумын төвийн ойролцоо 0.80 Дэлгэрэнгүй
24 Сэлэнгэ Сайхан Сумын төвийн ойролцоо 0.50 Дэлгэрэнгүй
25 Завхан Цагаанчулуут Сумын төвийн ойролцоо 2 Дэлгэрэнгүй
26 Завхан Ургамал Сумын төвийн ойролцоо 2.00 Дэлгэрэнгүй
27 Завхан Тэс Сумын төвийн ойролцоо 1.50 Дэлгэрэнгүй
28 Завхан Алдархаан Сумын төвийн ойролцоо 1.00 Дэлгэрэнгүй
29 Баян Өлгий Алтанцөгц Сумын төвийн ойролцоо 4.00 Дэлгэрэнгүй
30 Баян Өлгий Бугат Сумын төвийн ойролцоо 0.50 Дэлгэрэнгүй