Зориулалтын бус хогийн цэг


Зориулалтын бус хогийн цэг дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Аймаг, нийслэлийн нэр Төв
2. Сум, дүүргийн нэр Баян
3. Байршил Сумын төвийн ойролцоо
4. Хуримтлагдсан хог хаягдал үүссэн он
5. Хуримтлагдсан хогийн цэгийн нийт талбай, га 2.50
6. Хуримтлагдсан хогийн цэгийн овоолгын дундаж өндөр, м
7. Хуримтлагдсан хог хаягдлын хэмжээ, тонн
8. Хуримтлагдсан хог хаягдал үүссэн шалтгаан
9. Цэвэрлэсэн хугацаа
10. Цэвэрлэсэн нийт талбай, га
11. Цэвэрлэсэн хог хаягдлын хэмжээ, тонн
12. Цэвэрлэгээ хийсэн тухай мэдээлэл
13. Зориулалтын бус хогийн цэгийн хавсралт файл
14. Газарзүйн мэдээний төлөв байдал

Газарзүйн мэдээ байхгүй


15. Газарзүйн мэдээ харах