Зориулалтын бус хогийн цэг

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Байршил Хуримтлагдсан хог хаягдал үүссэн он Хуримтлагдсан хогийн цэгийн нийт талбай, га Хуримтлагдсан хог хаягдлын хэмжээ, тонн
1 Дорнод Чойбалсан Сумын төвийн ойролцоо 0.25 Дэлгэрэнгүй
2 Төв Угтаалцайдам Сумын төвийн ойролцоо Дэлгэрэнгүй
3 Төв Сэргэлэн Сумын төвийн ойролцоо 0.50 Дэлгэрэнгүй
4 Төв Лүн Сумын төвийн ойролцоо 0.50 Дэлгэрэнгүй
5 Төв Баянчандмань Сумын төвийн ойролцоо 2.00 Дэлгэрэнгүй
6 Төв Баянцагаан Сумын төвийн ойролцоо Дэлгэрэнгүй
7 Төв Баянхангай Сумын төвийн ойролцоо 0.90 Дэлгэрэнгүй
8 Төв Баян Сумын төвийн ойролцоо 2.50 Дэлгэрэнгүй
9 Төв Аргалант Сумын төвийн ойролцоо 1.60 Дэлгэрэнгүй
10 Дорноговь Улаанбадрах Сумын төвийн ойролцоо 0.50 Дэлгэрэнгүй