Аюултай хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, цуглуулах, дахин боловсруулах, устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж

Аюултай хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, цуглуулах, дахин боловсруулах, устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж дэлгэрэнгүй харах хэсэг
1 Бүртгүүлэх зорилго Аюултай хог хаягдал цуглуулах зөвшөөрөл авах
Аюултай хог хаягдал устгах зөвшөөрөл авах
Аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх зөвшөөрөл авах
Аюултай хог хаягдал дахин боловсруулах зөвшөөрөл авах
2 Аж ахуйн нэгжийн нэр "Алтан оршихуй групп" ХХК
3 Аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн дугаар Улсын бүртгэлийн дугаар 9011321042
4 Аж ахуйн нэгжийн регистрийн дугаар Регистрийн дугаар 5537266
5 Аж ахуйн нэгжийн хаяг Аймаг/хот Улаанбаатар
Сум/дүүрэг Багахангай
Баг/ хороо 1-р хороо
Гудамж, дугаар химийн гудамж 47 тоот
6 Өмчийн хэлбэр төрийн өмчит
7 Байгууламжийн нэр "Ахуй мандал" дахиварын үйлдвэр
8 Байгууламжийн байршил Аймаг/хот Улаанбаатар
Сум/дүүрэг Багахангай
Баг/ хороо 1-р хороо
Гудамж, дугаар химийн гудамж 47 тоот
9 Байгууламжийн шуудангийн хаяг ш/х-2018 Улаанбаатар-15160
10 Байгууламжийн холбогдох албан тушаалтны мэдээлэл Овог нэр Батжаргал Баттогтох
Албан тушаал гүйцэтгэх захирал
Шуудангийн хаяг ш/х-2018 Улаанбаатар-15160
Электрон шуудангийн хаяг golden_universe@ymail.com
Утасны дугаар 99104569
11 Аюултай хог хаягдалтай холбоотой явуулах үйл ажиллагааны төрөл Аюултай хог хаягдал тээвэрлэх
Аюултай хог хаягдал цуглуулах
Аюултай хог хаягдал дахин боловсруулах
12 Нэмэлт тайлбар
13 БОАЖЯ-аас тусгай зөвшөөрөл авсан эсэх Тийм