Аюултай хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, цуглуулах, дахин боловсруулах, устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж

Аюултай хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, цуглуулах, дахин боловсруулах, устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж дэлгэрэнгүй харах хэсэг
1 Бүртгүүлэх зорилго Аюултай хог хаягдал цуглуулах зөвшөөрөл авах
Аюултай хог хаягдал устгах зөвшөөрөл авах
Аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх зөвшөөрөл авах
2 Аж ахуйн нэгжийн нэр Элемент ХХК
3 Аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн дугаар Улсын бүртгэлийн дугаар 9011082081
4 Аж ахуйн нэгжийн регистрийн дугаар Регистрийн дугаар 2100061
5 Аж ахуйн нэгжийн хаяг Аймаг/хот Улаанбаатар
Сум/дүүрэг Сонгинохайрхан
Баг/ хороо 26-р хороо
Гудамж, дугаар Толгойт /18105/ 6-р хэсэг 69 тоот
6 Өмчийн хэлбэр төрийн өмчит
7 Байгууламжийн нэр Элемент ХХК
8 Байгууламжийн байршил Аймаг/хот Улаанбаатар
Сум/дүүрэг Сонгинохайрхан
Баг/ хороо 26-р хороо
Гудамж, дугаар Толгойт /18105/ 6-р хэсэг 69 тоот
9 Байгууламжийн шуудангийн хаяг -
10 Байгууламжийн холбогдох албан тушаалтны мэдээлэл Овог нэр З.Баярсайхан
Албан тушаал Ерөнхий захирал
Шуудангийн хаяг -
Электрон шуудангийн хаяг info@element.mn
Утасны дугаар 99193790
11 Аюултай хог хаягдалтай холбоотой явуулах үйл ажиллагааны төрөл Аюултай хог хаягдал тээвэрлэх
Аюултай хог хаягдал цуглуулах
Аюултай хог хаягдал устгах
-- ландфиллд булшлах
12 Нэмэлт тайлбар
13 БОАЖЯ-аас тусгай зөвшөөрөл авсан эсэх Тийм