Аюултай хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, цуглуулах, дахин боловсруулах, устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж

Аюултай хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, цуглуулах, дахин боловсруулах, устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж дэлгэрэнгүй харах хэсэг
1 Бүртгүүлэх зорилго Аюултай хог хаягдал цуглуулах зөвшөөрөл авах
Аюултай хог хаягдал устгах зөвшөөрөл авах
Аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх зөвшөөрөл авах
2 Аж ахуйн нэгжийн нэр Ногоон ариусгал ХХК
3 Аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн дугаар Улсын бүртгэлийн дугаар 2011029135
4 Аж ахуйн нэгжийн регистрийн дугаар Регистрийн дугаар 8128928
5 Аж ахуйн нэгжийн хаяг Аймаг/хот Орхон
Сум/дүүрэг Баян Өндөр
Баг/ хороо Хүрэнбулаг
Гудамж, дугаар 4-26-2
6 Өмчийн хэлбэр хувийн
7 Байгууламжийн нэр Эрүүл мэндийн аюултай хог хаягдлыг ариутгаж, устгах
8 Байгууламжийн байршил Аймаг/хот Орхон
Сум/дүүрэг Баян Өндөр
Баг/ хороо Говил
Гудамж, дугаар Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг
9 Байгууламжийн шуудангийн хаяг
10 Байгууламжийн холбогдох албан тушаалтны мэдээлэл Овог нэр Чойжилсүрэн, Насанжаргал
Албан тушаал ерөнхий менежер
Шуудангийн хаяг
Электрон шуудангийн хаяг mntso_1025@yahoo.com
Утасны дугаар 99880496, 99209210
11 Аюултай хог хаягдалтай холбоотой явуулах үйл ажиллагааны төрөл Аюултай хог хаягдал тээвэрлэх
Аюултай хог хаягдал цуглуулах
Аюултай хог хаягдал устгах
-- Шатаах
-- Халдваргүйжүүлэх
Аюултай хог хаягдал хадгалах
12 Нэмэлт тайлбар
13 БОАЖЯ-аас тусгай зөвшөөрөл авсан эсэх Тийм