Аюултай хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, цуглуулах, дахин боловсруулах, устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж

Аюултай хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, цуглуулах, дахин боловсруулах, устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж дэлгэрэнгүй харах хэсэг
1 Бүртгүүлэх зорилго Аюултай хог хаягдал цуглуулах зөвшөөрөл авах
Аюултай хог хаягдал устгах зөвшөөрөл авах
Аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх зөвшөөрөл авах
Аюултай хог хаягдал хадгадах
2 Аж ахуйн нэгжийн нэр "Элемент Медикал" ХХК
3 Аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн дугаар Улсын бүртгэлийн дугаар 9011327098
4 Аж ахуйн нэгжийн регистрийн дугаар Регистрийн дугаар 5554861
5 Аж ахуйн нэгжийн хаяг Аймаг/хот Улаанбаатар
Сум/дүүрэг Сонгинохайрхан
Баг/ хороо 26-р хороо
Гудамж, дугаар
6 Өмчийн хэлбэр хувийн
7 Байгууламжийн нэр "Элемент Медикал" ХХК
8 Байгууламжийн байршил Аймаг/хот Улаанбаатар
Сум/дүүрэг Сонгинохайрхан
Баг/ хороо 26-р хороо
Гудамж, дугаар
9 Байгууламжийн шуудангийн хаяг
10 Байгууламжийн холбогдох албан тушаалтны мэдээлэл Овог нэр Б.Пүрэвсүрэн
Албан тушаал Захирал
Шуудангийн хаяг
Электрон шуудангийн хаяг
Утасны дугаар 99099944
11 Аюултай хог хаягдалтай холбоотой явуулах үйл ажиллагааны төрөл Аюултай хог хаягдал үүсгэгч
Аюултай хог хаягдал тээвэрлэх
Аюултай хог хаягдал цуглуулах
Аюултай хог хаягдал устгах
-- ландфиллд булшлах
-- Халдваргүйжүүлэх
-- Савлаж хадгалах
-- Биологийн аргаар боловсруулах
Аюултай хог хаягдал хадгалах
12 Нэмэлт тайлбар
13 БОАЖЯ-аас тусгай зөвшөөрөл авсан эсэх Тийм