Технологийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Дэд ангилал Технологийн нэр Зорилго
21 Хог хаягдал дахин боловсруулах JK 5100 – Commercial Composter Хоол хүнсний үлдэгдэл, хаягдлыг бордоо болгох Дэлгэрэнгүй
22 Хог хаягдал дахин боловсруулах JK 400 – Compost Tumbler Хоол хүнсний үлдэгдэл, хаягдлыг бордоо болгох Дэлгэрэнгүй
23 Хог хаягдал дахин боловсруулах JK 270 – Compost Tumbler Хоол хүнсний үлдэгдэл, хаягдлыг бордоо болгох Дэлгэрэнгүй
24 Хог хаягдал дахин боловсруулах JK 125 – Compost Tumbler Хоол хүнсний үлдэгдэл, хаягдлыг бордоо болгох Дэлгэрэнгүй
25 Хог хаягдал дахин боловсруулах AquaFAS Бохир усыг шүүж, цэвэршүүлэх Дэлгэрэнгүй
26 Хог хаягдал дахин боловсруулах AquaCELL Бохир усыг шүүж, цэвэршүүлэх Дэлгэрэнгүй
27 Хог хаягдал дахин боловсруулах Bioclere Бохир усыг шүүж, цэвэршүүлэх Дэлгэрэнгүй
28 Хог хаягдал дахин боловсруулах Хуванцар угаагч Хуванцарыг дахин ашиглах Дэлгэрэнгүй
29 Хог хаягдал дахин боловсруулах Хуванцар бутлагч Хуванцарыг дахин ашиглах Дэлгэрэнгүй
30 Хог хаягдал дахин боловсруулах Хуванцар угаагч ба бутлагч Хуванцарыг дахин ашиглах Дэлгэрэнгүй