Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын ангилал

Хайлтын хэсэг
Үндсэн ангиллын нэр Ангиллын нэр Дэд ангиллын нэр Зэрэглэлийн нэр Yйлдэл
1 Химийн аюултай бодис Тэсрэмтгий Бүлэг 1.1 Дэлгэрэнгүй
2 Химийн аюултай бодис Тэсрэмтгий Бүлэг 1.2 Дэлгэрэнгүй
3 Химийн аюултай бодис Тэсрэмтгий Бүлэг 1.4 Дэлгэрэнгүй
4 Химийн аюултай бодис Шатамхай шингэн Шатамхай шингэн Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
5 Химийн аюултай бодис Шатамхай шингэн Шатамхай шингэн Зэрэглэл 3 Дэлгэрэнгүй
6 Химийн аюултай бодис Шатамхай шингэн Шатамхай шингэн Зэрэглэл 4 Дэлгэрэнгүй
7 Химийн аюултай бодис Тэсрэмтгий Бүлэг 1.3 Дэлгэрэнгүй
8 Химийн аюултай бодис Тэсрэмтгий Бүлэг 1.5 Дэлгэрэнгүй
9 Химийн аюултай бодис Тэсрэмтгий Бүлэг 1.6 Дэлгэрэнгүй
10 Химийн аюултай бодис Тэсрэмтгий Тогтворгүй тэсрэмтгий Дэлгэрэнгүй