Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын ангилал

Хайлтын хэсэг
Үндсэн ангиллын нэр Ангиллын нэр Дэд ангиллын нэр Зэрэглэлийн нэр Yйлдэл
11 Химийн аюултай бодис Шатамхай Шатамхай хий Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
12 Химийн аюултай бодис Аэрозол Аэрозол Зэрэглэл 3 Дэлгэрэнгүй
13 Химийн аюултай бодис Аэрозол Аэрозол Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
14 Химийн аюултай бодис Аэрозол Аэрозол Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
15 Химийн аюултай бодис Исэлдүүлэгч Исэлдүүлэгч хий Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
16 Химийн аюултай бодис Даралтад савласан хий Шингэрүүлсэн хий Дэлгэрэнгүй
17 Химийн аюултай бодис Даралтад савласан хий Хөлдөөж шингэрүүлсэн хий Дэлгэрэнгүй
18 Химийн аюултай бодис Даралтад савласан хий Ууссан хий Дэлгэрэнгүй
19 Химийн аюултай бодис Даралтад савласан хий Шахсан хий Дэлгэрэнгүй
20 Химийн аюултай бодис Шатамхай шингэн Шатамхай шингэн Зэрэглэл 4 Дэлгэрэнгүй