Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын ангилал

Бодисын ангилал дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Үндсэн ангиллын нэр Химийн аюултай бодис
2 Ангиллын нэр Шатамхай
3 Дэд ангиллын нэр Шатамхай хий
4 Зэрэглэлийн нэр Зэрэглэл 1
5 Дэд зэрэглэлийн нэр
6 Ангиллын тодорхойлолт Шатамхай хий (дэд ангилал 2.1.1) гэж 200 С-ийн температур, 101,3 кПа-ийн ердийн даралтанд агаартай харилцан үйлчилснээр гал авалцдаг хийг хэлнэ.
7 Зэрэглэлийн тодорхойлолт 200 С-ийн температур, 101,3 кПа-ийн ердийн даралтанд байгаа хий: а/ агаарт эзлэхүүний 13% болон түүнээс бага хувийн хольц үүсгэхэд гал авалцдаг хий. б/ доод шатах хязгаараас үл хамааран, агаартай шатах хязгаар нь хамгийн багадаа 12 хувь байдаг хий
Буцах