Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын ангилал

Бодисын ангилал дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Үндсэн ангиллын нэр Химийн аюултай бодис
2 Ангиллын нэр Шатамхай
3 Дэд ангиллын нэр Шатамхай хий
4 Зэрэглэлийн нэр Зэрэглэл 2
5 Дэд зэрэглэлийн нэр
6 Ангиллын тодорхойлолт Шатамхай хий (дэд ангилал 2.1.1) гэж 200 С-ийн температур, 101,3 кПа-ийн ердийн даралтанд агаартай харилцан үйлчилснээр гал авалцдаг хийг хэлнэ.
7 Зэрэглэлийн тодорхойлолт 200 С-ийн температур, 101,3 кПа-ийн ердийн даралтанд агаартай холилдоход шатамхай хязгаар үүсгэдэг зэрэглэл 1-д ороогүй бусад хий
Буцах