Бодисын ангилал

Хайлтын хэсэг
x Нийт 86 бичлэг байна.
Үндсэн ангилал Ангиллын нэр Дэд ангиллын нэр Зэрэглэлийн нэр
1 Химийн аюултай бодис Тэсрэмтгий Тогтворгүй тэсрэмтгий Дэлгэрэнгүй
2 Химийн аюултай бодис Тэсрэмтгий Бүлэг 1.5 Дэлгэрэнгүй
3 Химийн аюултай бодис Тэсрэмтгий Бүлэг 1.4 Дэлгэрэнгүй
4 Химийн аюултай бодис Тэсрэмтгий Бүлэг 1.1 Дэлгэрэнгүй
5 Химийн аюултай бодис Тэсрэмтгий Бүлэг 1.2 Дэлгэрэнгүй
6 Химийн аюултай бодис Тэсрэмтгий Бүлэг 1.6 Дэлгэрэнгүй
7 Химийн аюултай бодис Тэсрэмтгий Бүлэг 1.3 Дэлгэрэнгүй
8 Химийн аюултай бодис Шатамхай Шатамхай хий Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
9 Химийн аюултай бодис Шатамхай Шатамхай хий Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
10 Химийн аюултай бодис Шатамхай Химийн тогтворгүй хий Зэрэглэл А Дэлгэрэнгүй