Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын лавлах мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Бoдисын олон улсын нэр Бодисын монгол нэр Бодисын CAS дугаар Бодисын томъёо Бодисын ангилал Бодисын аюулын тэмдэглэгээний код
1 succinic anhydride янтарын ангидрид 108-30-5 Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 2 Нэг удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 3 H319 H335 Дэлгэрэнгүй
2 reaction mass of esters of 5,5',6,6',7,7'- hexahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl- 1,1'-spirobiindan and 2-diazo-1,2-dihydro-1-oxo-5- sulfonaphthalene эфирийн урвалжих хэсэг нь 5,5',6,6',7,7'- гексагидрокси-3,3,3',3'- тетраметил-1,1'- спиробииндана ба 2-диазо-1,2-дихидро-1- оксо-5- сульфонафтален Өөрөө урвалд ордог бодис С Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай 4 H242 H413 Дэлгэрэнгүй
3 salts of ephedrine эфедриний давсууд Хортой 4 H302 Дэлгэрэнгүй
4 ephedrine эфедрин 299-42-3 Хортой 4 H302 Дэлгэрэнгүй
5 etrimfos (ISO); O-6-ethoxy-2-ethylpyrimidin-4-yl O,Odimethylphosphorothioate этримфос (ISO); О-6-этокси-2- этилпиримидинил-4-О,О- диметил-тиофосфат; 38260-54-7 Хортой 4 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай 1 H302 H410 Дэлгэрэнгүй
6 etridiazole (ISO); 5-ethoxy-3- trichloromethyl-l,2,4-thiadia-zole этридиазол (ISO); 5- этоксиy-3-трихлорметил- l,2,4-тиадиазол 2593-15-9 Хавдар үүсгэгч 2 Хортой 3 Хортой 4 Хортой 4 Усан орочинд хурц хоруу чанартай 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H351 H331 H312 H302 H410 Дэлгэрэнгүй
7 ethofumesate (ISO); (±)-2-ethoxy- 2,3-dihydro-3,3-dimethylben- zofuran-5-yl methanesulfonate этофумисат (ISO); (±)-2- этокси-2,3-дигидро-3,3- диметилбензофуран-5-ил метансульфонат 26225-79-6 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 2 H411 Дэлгэрэнгүй
8 ethoprophos (ISO); ethyl-S,S-dipropyl phosphorodithi- oate этопрофос (ISO); этил-S,S-дипропил- дитиофосфат 13194-48-4 Хортой 2 Хортой 1 Хортой 3 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай 1 H330 H310 H301 H317 H410 Дэлгэрэнгүй
9 ethoxysulfuron (ISO); 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3- (2- ethoxyphenoxysulfonyl)urea этоксисульфурон (ISO); 1-(4,6- диметоксипиримидин-2- ил)-3-(2- этоксифеноксисульфонил )карбамид 126801-58- 9 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай 1 H410 Дэлгэрэнгүй
10 ethoxyquin(ISO); 6-ethoxy-l,2- dihydro-2,2,4-trimethylquino-line этоксиквин (ISO); 6- этокси-l,2-дигидро-2,2,4- триметил хинолин 91-53-2 Онцгой хортой 4 H302 Дэлгэрэнгүй