Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын лавлах мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Бoдисын олон улсын нэр Бодисын монгол нэр Бодисын CAS дугаар Бодисын томъёо Бодисын ангилал Бодисын аюулын тэмдэглэгээний код
1 4-nitrotoluene 4-нитротолуол 99-99-0 Хортой 3 Хортой 3 Хортой 3 Oлон удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 2 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 2 H331 H311 H301 H373 H411 Дэлгэрэнгүй
2 chlormequat chloride (ISO); 2-chloroethyltrimethyl-ammonium chloride хлормекват- хлорид (ISO); 2-хлор этил триметил аммоны хлорид 999-81-5 Хортой 4 H312 H302 Дэлгэрэнгүй
3 N,N-dimethyl-p-toluidine; [1] N,N- dimethyl-m-toluidine; [2] N,N- dimethyl-o-toluidine [3] N,N-диметил-p-толуидин; [1] N,N-диметил-m- толуидин; [2] N,N- диметил-o-толуидин [3] 99-97-8 [1] 121-72-2 [2] 609-72- 3 [3] Хортой 3 Хортой 3 Хортой 3 Oлон удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 2 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 3 H331 H311 H301 H373 H412 Дэлгэрэнгүй
4 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol 2,4-дихлор-3-этил-6- нитрофенол 99817-36-4 Хортой 3 Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 1 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай 1 H301 H318 H317 H410 Дэлгэрэнгүй
5 bromobenzylbromotoluene, reac- tion mass of isomers бромбензил бромтолуол, изомерүүдийн урвалд орох масс 99688-47-8 Oлон удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 2 Арьс мэдрэгүүлэгч 1 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H373 H317 H410 Дэлгэрэнгүй
6 2-(2-hydroxy-3,5- dinitroanilino)ethanol 2-(2-гидрокси-3,5- динитроанилино)этанол 99610-72-7 Шатамхай хатуу бодис 2 Нөхөн үржихүйд хортой 2 Хортой 4 H228 H361 H302 Дэлгэрэнгүй
7 5-nitro-o-toluidine; [1] 5-nitro-o- toluidine hydrochloride [2] 5-нитро-о-толуидин; [1] 5- нитро-o-толуидин гидрохлорид [2] 99-55-8 [1] 51085-52-0 [2] хавдар үүсгэгч 2 Хортой 3 Хортой 3 Хортой 3 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 3 H351 H331 H311 H301 H412 Дэлгэрэнгүй
8 1,3,5-trinitrobenzene 1,3,5-тринитробензол 99-35-4 Тэсрэмтгий 1.1 Хортой 2 Хортой 1 Хортой 2 Oлон удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 2 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H201 H33O H310 H300 H373 H410 Дэлгэрэнгүй
9 (±)-[(R*,R*) and (R*,S*)]-6-fluoro- 3,4-dihy-dro-2-oxiranyl-2H-1 - benzopyran (±)-[(R*,R*) and (R*,S*)]-6- фтор -3,4-дигидро-2- оксиранил-2H-1 - бензопиран 99199-90-3 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 2 H317 H411 Дэлгэрэнгүй
10 norbormide (ISO); 5-(a-hydroxy-a- 2-pyridylbenzyl)-7-(a-2-pyr- idylbenzylidene)bicyclo [2.2.1] hept-5-ene-2,3-dicarboximide норбомид, 5-(a-гидрокси- a-2-придилбензилl)-7-(a-2- припилбензилдиен) бицикло[2.2.1] гептен-5, - 2,3-дикарбоксимид 991-42-4 Хортой 4 H302 Дэлгэрэнгүй