Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын лавлах мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Бoдисын олон улсын нэр Бодисын монгол нэр Бодисын CAS дугаар Бодисын томъёо Бодисын ангилал Бодисын аюулын тэмдэглэгээний код
1 (η-cyclopentadienyl)(η- cu- me- nyl)iron(1+)hexafluorophosphate( 1-) (η-циклопентадиенил)(η- куменил) төмөр (1+)гексафтор фосфат(1-) 32760-80-8 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай 3 H412 Дэлгэрэнгүй
2 (η-cumene)-(η- cyclopentadienyl)iron(II) trifluoro- methane- sulfonate (η-кумен)-(η- циклопентадиенил) төмөр (II) трифторметан- сульфонат 117549-13- 0 Хортой 4 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай 3 H302 H412 Дэлгэрэнгүй
3 (η-cumene)-(η-cyclopentadienyl) iron(II) hexafluoroantimonate (η-кумен)-(η- циклопентадиенил) төмөр (I I) гексафторантимонат 100011-37- 8 Хортой 4 Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 3 H302 H318 H412 Дэлгэрэнгүй
4 α, ω-dihydroxypoly(hex-5-en-1- ylmethylsiloxane) hoxysilane with (hydrolysis product of silica and methyltrimethox- ysilane)iazole α,ω-дигидроксиполи(гекс- 5-ен-1-илметилсилоксан) оксилан (цахиур ба метил триметокси-силаны гидролизийн бүтээгдэхүүн) 125613-45- 8 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 2 H411 Дэлгэрэнгүй
5 α-[3-(1-oxoprop-2-eny)l-1- oxypropyl] dimethoxysilyloxy-ω-[3(1-oxoprop- 2-enyl)- 1-oxypropyl]dimethoxysilyl poly(dimethylsiloxane) α-[3-(1-oксо проп-2-инил ) -1 оксипропил] диметоксилилокси-ω-[ 3( 1 оксопроп-2-инил] -1 оксипроп-2-инил )1- оксипропил ]диметоксилил поли (диметил силоксан ) 193159-06- 7 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 H317 Дэлгэрэнгүй
6 (Z)-l -benzo[b]thien-2-ylethanone oxime hydrochloride (Z)-l -бензо[b]тиен-2- илэтанон оксим гидрохлорид Хортой 4 Oлон удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 2 Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 1 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 2 H302 H373 H318 H317 H411 Дэлгэрэнгүй
7 zirconium powder (pyrophoric) Циркони нунтаг (пирофорный) 7440-67-7 Устай харилцан үйлчлэхэд шатамхай хий ялгаруулдаг бодис 1 Пирофор хатуу бодис 1 H260 H250 Дэлгэрэнгүй
8 zirconium powder, dry (non pyrophoric) Циркони нунтаг (пирофорный биш) Өөрөө халдаг бодис 1 H251 Дэлгэрэнгүй
9 ziram (ISO); zinc bis dimethyldithiocarbamate цирам (ISO); цинк бисдиметилдитио- карбамат 137-30-4 Хортой 4 Oлон удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 2 Нэг удаагийн нөлөөллөөр эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 3 Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 1 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H330 H302 H373 H335 H318 H317 H410 Дэлгэрэнгүй
10 zineb (ISO); zinc ethylenebis(dithio carbamate) (polymeric) цинеб (ISO); цайр этилен бис (дитиокарбамат) (полимер) 12122-67-7 Нэг удаагийн нөлөөлөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 3 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 H335 H317 Дэлгэрэнгүй