Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын лавлах мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Бoдисын олон улсын нэр Бодисын монгол нэр Бодисын CAS дугаар Бодисын томъёо Бодисын ангилал Бодисын аюулын тэмдэглэгээний код
81 methyl 3,4-dichlorop- henlcarbanilate; SWEP. метил-3,4- дихлорфенил- карбанилат; SWEP 1918-18-9 Хортой 4 H302 Дэлгэрэнгүй
82 thiobencarb (ISO); S-4-chlorobenzyl diethylthiocarba- mate тиобенкарб (ISO) ; S-4-хлорбензил диетилтиокарбамат; 28249-77-6 Хортой 4 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H302 H410 Дэлгэрэнгүй
83 thiofanox (ISO); 3,3-dimethyl-1-(methylthio) buta- none-O-(N-methylcarbamoyl) oxime тиофанокс (ISO) ; 3,3-диметил-1- (метилтио)бутанон-О-(N- метилкарбамоил)оксим; 39196-18-4 Хортой 1 H310 H300 H410 Дэлгэрэнгүй
84 3-chloro-6-cyano-bicyclo(2,2,1) heptan-2-one-O-(N- methylcarbamoyl)oxime; triamid 3-хлор-6-циано- бицикло(2,2,1)гептан-2- он-О-(N-метилкарба- моил)оксим; триамид 15271-41-7 Хортой 2 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 2 H300 H311 H411 Дэлгэрэнгүй
85 vernolate (ISO); S-propyl dipropylthiocarbamate вернолат (ISO) ; S-пропил дипропил- тиокарбамат; 1929-77-7 Хортой 4 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 2 H302 H411 Дэлгэрэнгүй
86 XMC; 3,5-xylyl methylcarbamate XMC; 3,5-ксилил метилкарбамат 2655-14-3 Хортой 4 H302 Дэлгэрэнгүй
87 diazomethane диазометан 334-88-3 Хавдар үүсгэгч 1B H350 Дэлгэрэнгүй
88 thiophanate-methyl (ISO); 1,2-di-(3-methoxycarbonyl-2- thioureido) benzene тиофанат-метил (ISO); 1,2-ди-(3- метоксикарбонил -2- тиоуреидо)бензол 23564-05-8 Үр удамд нөлөөлөгч 2 Хортой 4 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H341 H332 H317 H410 Дэлгэрэнгүй
89 furmecyclox (ISO); N-cyclohexyl-N-methoxy-2,5- dimethyl-3-furamide фурмециклокс (ISO) ; N-циклогексил-N-метокси- 2,5-диметил-3-фурамид; 60568-05-0 Хавдар үүсгэгч 2 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H351 H410 Дэлгэрэнгүй
90 cyclooct-4-en-1-yl methyl carbonate циклоокт-4-ен-1-ил- метилкарбонат 87731-18-8 Арьс мэдрэжүүлэгч 1 H317 Дэлгэрэнгүй