Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын лавлах мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Бoдисын олон улсын нэр Бодисын монгол нэр Бодисын CAS дугаар Бодисын томъёо Бодисын ангилал Бодисын аюулын тэмдэглэгээний код
71 formetanate hydrochloride; 3-(N,N- dimethylaminomethylene- amino)phenyl N-methylcarbamate форметанат гидрохлорид; 3-(N,N-диметиламино метиленамино)фенил N- метилкарбамат 23422-53-9 Хортой 2 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H330 H300 H317 H410 Дэлгэрэнгүй
72 isoprocarb (ISO); 2-isopropylphenyl N- methylcarbamate изопрокарб (ISO); 2-изопропилфенил-N- метилкарбамат 2631-40-5 Хортой 4 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H302 H410 Дэлгэрэнгүй
73 mexacarbate (ISO); 3,5-dimethyl-4- dimethylaminophenyl N- methylcarbamate мексакарбат (ISO); 3,5-диметил-4- диметиламинофенил-N- метилкарбамат 315-18-4 Хортой 2 Хортой 4 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H300 H312 H410 Дэлгэрэнгүй
74 xylylcarb (ISO); 3,4-dimethylphenyl N- methylcarbamate; 3,4-xylyl methyl- carbamate; MPMC ксилилкарб (ISO); 3,4-диметилфенил-N- метилкарбамат; 3,4-ксилил метилкарбамат; MPMC 2425-10-7 Хортой 4 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H302 H410 Дэлгэрэнгүй
75 metolcarb (ISO); m-tolyl methylcarbamate; MTMC метолкарб (ISO); m-толил метилкарбамат; MTMC 1129-41-5 Хортой 4 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 2 H302 H411 Дэлгэрэнгүй
76 nitrapyrin (ISO); 2-chloro-6-trichloromethylpyridine нитрапирин (ISO); 2-хлор-6- трихлорметилпиридин 1929-82-4 Хортой 4 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 2 H302 H411 Дэлгэрэнгүй
77 noruron (ISO); 1,1-dimethyl-3-(perhydro-4,7- methanoin-den-5-yl)urea норурон (ISO); 1,1-диметил-3-(пергидро- 4,7-метаноинден-5- ил)карбамид 2163-79-3 Хортой 4 H302 Дэлгэрэнгүй
78 oxamyl (ISO); N',N'- dimethylcarbamoyl(methylthio) methylenamine N- methylcarbamate; оксамил (ISO) ; N',N'-диметилкарбамоил (метилтио)метиленамин N- метилкарбамат; 23135-22-0 Хортой 2 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 2 H330 H300 H312 H411 Дэлгэрэнгүй
79 oxycarboxin (ISO); 2,3-dihydro-6-methyl-5-(N- phenylcarbamoyl)-1, 4-oxothiine 4,4-dioxide оксикарбоксин (ISO); 2,3-дигидро-6-метил-5-(N- фенилкарбамоил)-1,4- оксотиин 4,4-диоксид 5259-88-1 Хортой 4 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 3 H302 H411 Дэлгэрэнгүй
80 S-ethyl N-(dimethylaminopropyl) thiocarbamatehydrochloride; prothiocarb hydrochloride S-этил-N- (диметиламинопропил)ти о карбаматгидрохлорид; протиокарб-гидрохлорид 19622-19-6 Хортой 4 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 2 H302 H411 Дэлгэрэнгүй