Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын лавлах мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Бoдисын олон улсын нэр Бодисын монгол нэр Бодисын CAS дугаар Бодисын томъёо Бодисын ангилал Бодисын аюулын тэмдэглэгээний код
61 monuron (ISO); 3-(4-chlorophenyl-1, 1- dimethylurea монурон (ISO); 3-(4-хлорфенил)-1,1- диметилкарбамид 150-68-5 Хавдар үүсгэгч 2 Хортой 4 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H351 H302 H410 Дэлгэрэнгүй
62 3-(4-chlorophenyl)-1, 1-dimethyluronium trichloroacetate; monuron-TCA 3-(4-хлорфенил)-1,1- диметилурониум трихлор- ацетат; монурон-TCA 140-41-0 Хавдар үүсгэгч 2 Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 2 Арьс үрэвсүүлэгч ба цочроогч 2 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H351 H319 H315 H410 Дэлгэрэнгүй
63 isoproturon (ISO); 3-(4-isopropylphenyl)-1, 1- dimethylurea изопротурон (ISO): 3-(4-изопропилфенил)- 1,1- диметилкарбамид 34123-59-6 Хавдар үүсгэгч 2 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H351 H410 Дэлгэрэнгүй
64 methomyl (ISO); 1-(methylthio)ethylidenea N- methyl-carbamate метомил (ISO); 1-(метилтио)этилиден- N- метилкарбамат 16752-77-5 Хортой 2 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H300 H410 Дэлгэрэнгүй
65 bendiocarb (ISO); 2,2-dimethyl-1, 3-benzodioxol-4-yl N-methylcarbamate бендиокарб (ISO); 2,2-диметил-1,3- бензодиоксол-4-ил-N метилкарбамат 22781-23-3 Хортой 3 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H331 H301 H312 H410 Дэлгэрэнгүй
66 bufencarb (ISO); reaction mass of 3-(1- methylbutyl)phenyl N-methylcarbamate and 3-(1- ethylpropyl)phenyl N- methylcarbamate буфенкарб (ISO); үйлчлэгч бодис 3-(1- метилбутил)фенил N- метил-карбамат ба 3-(1- этилпропил)фенил-N- метилкарбамат 8065-36-9 Хортой 3 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H311 H301 H410 Дэлгэрэнгүй
67 ethiofencarb (ISO); 2-(ethylthiomethyl)phenyl N- methylcarbamate этиофенкарб (ISO); 2-(этилтиометил)фенил- N-метилкарбамат 29973-13-5 Хортой 4 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H302 H410 Дэлгэрэнгүй
68 dixanthogen; O,O-diethyl dithiobis(thioformate) диксантоген; О,О-диетил дитио-бис(тиоформат) 502-55-6 Хортой 4 H302 Дэлгэрэнгүй
69 1,1-dimethyl-3 phenyluronium trichloroacetate fenuron-TCA 1,1-диметил-3- фенилурон трихлор- ацетат; фенурон-TCA 4482-55-7 Арьс үрэвсүүлэгч ба цочроогч бодис 2 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H315 H410 Дэлгэрэнгүй
70 ferbam (ISO); iron tris(dimethyldithiocarbamate) фербам (ISO); диметилдитиокарбамат төмөр 14484-64-1 Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 2 Нэг удаагийн нөлөөллөөр эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 3 Арьс үрэвсүүлэгч ба цочроогч бодис 2 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H319 H335 H315 H410 Дэлгэрэнгүй