Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын лавлах мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Бoдисын олон улсын нэр Бодисын монгол нэр Бодисын CAS дугаар Бодисын томъёо Бодисын ангилал Бодисын аюулын тэмдэглэгээний код
51 monolinuron (ISO); 3-(4-chlorophenyl)-1-methoxy-1- methyl-urea монолинурон (ISO); 3-(4-хлорфенил)-1- метокси-1-метилкарбамид 1746-81-2 Хортой 4 Oлон удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 2 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H302 H373 H410 Дэлгэрэнгүй
52 metoxuron (ISO); 3-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-1, 1- dimethylurea метоксурон (ISO); 3-(3-хлоро-4- метоксифенил)-1,1- диметилкарбамид 19937-59-8 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H410 Дэлгэрэнгүй
53 pebulate (ISO); N-butyl-N-ethyl-S- propylthiocarbamate пебулат (ISO); N-бутил-N-этил-S- пропилтиокарбамат 1114-71-2 Хортой 4 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 2 H302 H411 Дэлгэрэнгүй
54 pirimicarb (ISO); 5,6-dimethyl-2-dimethylamino- pyrimidin-4-yl N, N-dimethylurea пиримикарб (ISO); 5,6-диметил-2- диметиламино- пиримидин-4-ил-N,N- диметилкарбамид 23103-98-2 Хортой 3 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H301 H410 Дэлгэрэнгүй
55 benzthiazuron (ISO); 1-benzothiazol-2-yl-3-methylurea бензтиазурон (ISO); 1-бензотиазол-2-ил-3- метилкарбамид 1929-88-0 Хортой 4 H302 Дэлгэрэнгүй
56 promecarb (ISO); 3-isopropyl-5-methylphenyl N- methylcarbamate промекарб (ISO); 3-изопропил-5- метилфенил-N- метилкарбамат 2631-37-0 Хортой 3 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H301 H410 Дэлгэрэнгүй
57 sulfallate (ISO); 2-chloroallyl N, N-dimethyldithiocarbamate сульфаллат (ISO); 2-хлораллил-N,N- диметилдитиокарбамат 95-06-7 Хавдар үүсгэгч 1 B Хортой 4 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H350 H302 H410 Дэлгэрэнгүй
58 tri-allate (ISO); S-2,3, 3-trichloroallyl diiso- propylthiocarbamate три-аллат (ISO); S-2,3,3-трихлораллил- диизопропилтиокарбамат 2303-17-5 Хортой 4 Oлон удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 2 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H302 H373 H317 H410 Дэлгэрэнгүй
59 3-methylpyrazol-5-yl- dimethylcarbamate; monometilan 3-метилпиразол-5-ил- диметилкарбамат; монометилан 2532-43-6 Хортой 3 H331 H311 H301 Дэлгэрэнгүй
60 dimethylcarbamoyl chloride диметилкарбамоил- хлорид 79-44-7 Хавдар үүсгэгч 1B Хортой 3 Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 2 Нэг удаагийн нөлөөллөөр эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 3 Арьс үрэвсүүлэгч ба цочроогч 2 H350 H331 H302 H319 H335 H315 Дэлгэрэнгүй