Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын лавлах мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Бoдисын олон улсын нэр Бодисын монгол нэр Бодисын CAS дугаар Бодисын томъёо Бодисын ангилал Бодисын аюулын тэмдэглэгээний код
41 linuron (ISO); 3-(3,4-dichlorophenyl)-1- methoxy-1-methylurea линурон (ISO); 3-(3,4-дихлорфенил)-1- метокси-1-метилуреа 330-356-5 Нөхөн үржихүйд хортой 1B Хавдар үүсгэгч 2 Онцгой хортой 4 Oлон удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 2 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H360 H351 H302 H373 H410 Дэлгэрэнгүй
42 decarbofuran (ISO); 2,3-dihydro-2-methylbenzofuran -7-yl methylcarbamate декарбофуран (ISO); 2,3-дигидро-2- метилбензофуран-7-ил- метилкарбамат 1563-67-3 Хортой 3 H331 H311 H301 Дэлгэрэнгүй
43 mercaptodimethur (ISO); methiocarb (ISO); 3,5-dimethyl-4-methylthiophenyl N-methylcarbamate меркаптодиметур (ISO); метиокарб (ISO); 3,5-диметил-4- метилтиофенил-N- метилкарбамат 2032-65-7 Хортой 3 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H301 H410 Дэлгэрэнгүй
44 proxan-sodium (ISO); sodium O-isopropyldithiocarbonate проксан-натри (ISO); О-изопропил- дитиокарбонат натри 140-93-2 Хортой 4 Арьс үрэвсүүлэгч ба цочроогч 2 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис H302 H315 H411 Дэлгэрэнгүй
45 allethrim; (RS)-3-allyl-2-methyl-4- oxocyclopent-2-enyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2, 2-dimethyl-3-(2-methylprop-1 -enyl)cyclopropane-carboxylate; bioallethrin; (RS)-3-allyl-2-methyl-4- oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2- dimethyl-3-(2-methylprop-1- enyl)cyclopropane аллетрин; (RS)-3-аллил-2-метил-4- оксоциклопент-2-енил (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2- диметил-3-(2-метилпроп- 1-енил)циклопропан карбоксилат; биоаллетрин; (RS)-3-аллил-2-метил-4- оксоциклопент-2-енил (1R,3R)-2,2-диметил-3-(2- метилпроп-1-енил) циклопропанкарбокси 584-79-2 [1] 28434-00-6 [2] 84030-86-4 [3] Хортой 4 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H332 H302 H410 Дэлгэрэнгүй
46 carbofuran (ISO) 2,3-dihydro-2, 2- dimethylbenzofuran-7-yl N-methylcarbamate карбофуран (ISO); 2,3-дигидро-2,2- диметилбензофуран-7-ил- N-метилкарбамат 1563-66-2 Хортой 2 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H330 H300 H410 Дэлгэрэнгүй
47 dinobuton (ISO); 2-(1-methylpropyl)-4, 6- dinitrophenyl isopropyl carbonate динобутон (ISO); 2-(1-метилпропил)-4,6- динитрофенил- изопропил- карбонат 973-21-7 Хортой 3 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H301 H410 Дэлгэрэнгүй
48 dioxacarb (ISO); 2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl N-methylcarbamate диоксакарб (ISO); 2-(1,3-диоксолан-2- ил)фенил-N- метилкарбамат 6988-21-2 Хортой 3 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 2 H301 H411 Дэлгэрэнгүй
49 EPTC (ISO); S-ethyl dipropylthiocarbamate EПТК (ISO); S-этил дипропилтиокарбамат 759-94-4 Хортой 4 H302 Дэлгэрэнгүй
50 formetanate (ISO); 3-[(EZ)- dimethylaminomethyleneamino] phenyl methylcarbamate форметанат (ISO) 3-[(EZ)- диметиламинометиленам ино]фенилметил карбамат 22259-30-9 Хортой 2 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 Дэлгэрэнгүй