Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын лавлах мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Бoдисын олон улсын нэр Бодисын монгол нэр Бодисын CAS дугаар Бодисын томъёо Бодисын ангилал Бодисын аюулын тэмдэглэгээний код
31 carbaryl (ISO); 1-naphthyl methylcarbamate карбарил (ISO); 1-нафтил метил-карбамат 63-25-2 Хавдар үүсгэгч 2 Хортой 4 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 H351 H302 H400 Дэлгэрэнгүй
32 ziram (ISO); zinc bis dimethyldithiocarbamate цирам (ISO); цинк бисдиметилдитио- карбамат 137-30-4 Хортой 4 Oлон удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 2 Нэг удаагийн нөлөөллөөр эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 3 Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 1 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H330 H302 H373 H335 H318 H317 H410 Дэлгэрэнгүй
33 metam-sodium (ISO); sodium methyldithiocarbamate метам-натри; метилдитиокарбамат натри 137-42-8 Хортой 4 Арьс үрэвсүүлэгч 1B Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H302 H314 H317 H410 Дэлгэрэнгүй
34 nabam (ISO); disodium ethylenebis (N,N'-dithiocarbamate) набам; динатри этиленбис(N,N'- дитиокарбамат) 142-59-6 Хортой 4 Нэг удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 3 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H302 H335 H317 H410 Дэлгэрэнгүй
35 diuron (ISO); 3-(3,4-dichlorophenyl)-1, 1-dimethylurea диурон (ISO); 3-(3,4-дихлорфенил)-1,1- диметилкарбамид 330-54-1 Хавдар үүсгэгч 2 Хортой 4 Oлон удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 2 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H351 H302 H373 H410 Дэлгэрэнгүй
36 propoxir (ISO); 2-isopropyloxyphenyl N-methylcarbamate; 2-isopropoxyphenyl methylcarbamate пропоксур (ISO); 2-изопропилоксифенил N- метилкарбамат; 2- изопропоксифенил- метилкарбамат 114-26-1 Хортой 3 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H301 H410 Дэлгэрэнгүй
37 aldicarb (ISO) 2-methyl-2- (methylthio)propanal-O- (N-methycarbamoyl) oxime алдикарб (ISO); 2-метил-2- (метилтио)пропанал-О-(N- метилкарбамоил)оксим 116-06-3 Хортой 2 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H330 H300 H311 H410 Дэлгэрэнгүй
38 aminocarb (ISO); 4-dimethylamino-3-tolyl methylcarbamate аминокарб (ISO); 4-диметиламино-3-толил метилкарбамат 2032-59-9 Хортой 3 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H311 H301 H410 Дэлгэрэнгүй
39 di-allate (ISO); S-(2,3-dichloroallyl)-N, N-diisopropylthio-carbamate ди-аллат (ISO); S-(2,3-дихлораллил)- N,N- диизопропил-тиокарбамат 2303-16-4 Хавдар үүсгэгч 2 Хортой 4 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H351 H302 H410 Дэлгэрэнгүй
40 barban (ISO); 4-chlorbut-2-ynyl N-(3-chlorophenyl) carbamate барбан (ISO); 4-хлоробут-2-инил-N-(3- хлорфенил)карбамат 101-27-9 Хортой 4 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H302 H317 H410 Дэлгэрэнгүй