Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын лавлах мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Бoдисын олон улсын нэр Бодисын монгол нэр Бодисын CAS дугаар Бодисын томъёо Бодисын ангилал Бодисын аюулын тэмдэглэгээний код
3151 2-alkoyloxyethyl hydrogen maleate, where alkoyl represents (by weight) 70 to 85 % unsaturated octadecoyl, 0.5 to 10 % saturated octadecoyl, and 2 to 18 % saturated hexade- coyl 2-алкоилоксиэтил устөрөгчийн малеин, 70- 85% ханаагүй октадикоил, 0.5-10% хүртэл ханасан октадикоил, 2-18% хүртэл ханасан гексадикоил жингийн хувиар агуулдаг. Арьс үрэвсүүлэгч ба цочроогч 2 Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 1 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H315 H318 H317 H410 Дэлгэрэнгүй
3152 reaction mass of: 1-methyl-3- hydroxypropyl 3,5 - [ 1,1 - dimethylethyl] -4-hydroxydihydro- cinnamate and/or 3-hydroxybutyl 3,5-[l,l-dimethylethyl]-4- hydroxydihydrocinnamate; l,3- butanediolbis[3-(3'-(l,l- dimethylethyl) 4'-hydroxy- phenyl)propionate] is Урвалын масс: 1-метил-3- гидроксипропил 3,5- [диметилэтил] -4- гидроксигидро- циннамат эсвэл 3- гидроксибутил, 3,5 -[1,1- диметилэтил]-4- гидроксициннамат; 1,3- бутандиол бис [3-(3'- (3',5п-(1,1- диметилэтил)- 4 ' -гидрооксифенил) пропионат]-ийн изомерүүд Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 2 H411 Дэлгэрэнгүй
3153 silver sodium zirconium hy- drogenphosphate мөнгө, натри, цирконийн устөрөгчийн фосфат 155925-27- 2 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H410 Дэлгэрэнгүй