Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын лавлах мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Бoдисын олон улсын нэр Бодисын монгол нэр Бодисын CAS дугаар Бодисын томъёо Бодисын ангилал Бодисын аюулын тэмдэглэгээний код
21 phosgene; carbonyl chloride Фосген; карбонил хлорид 75-44-5 Даралтат савласан хий Хортой 2 Арьс үрэвсүүлэгч 1B H330 H314 Дэлгэрэнгүй
22 carbon disulphide Нүүрстөрөгчийн дисульфид 75-15-0 Шатамхай шингэн 2 Нөхөн үржихүйд хортой 2 Нэг удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 1 Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 2 Арьс үрэвсүүлэгч ба цочроогч 2 H225 H361 H372 H319 H315 Дэлгэрэнгүй
23 calcium carbide Кальцийн карбид 75-20-7 Устай харилцан үйлчилэхэд шатамхай хий ялгаруулдаг бодис 1 H260 Дэлгэрэнгүй
24 thiram (ISO); tetramethythiuram disulphide тиурам; тетраметилтиурам- дисульфид (ТМТД) 137-26-8 Хортой 4 Oлон удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 2 Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 2 Арьс үрэвсүүлэгч ба цочроогч 2 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис1 H332 H302 H373 H319 H315 H317 H401 Дэлгэрэнгүй
25 hydrogen cyanide; hydrocyanic acid циант устөрөгч; циантустөрөгчийн хүчил 74-90-8 Шатамхай шингэн 1 Хортой 2 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H224 H330 H410 Дэлгэрэнгүй
26 hydrogen cyanide….%; hydrocyanic acid….%; циант устөрөгч ….%; циант устөрөгчийн хүчил ….%; 74-90-8 Хортой 1 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H330 H310 H300 H410 Дэлгэрэнгүй
27 salts of hydrogen cyanide with exception of complex cyanides such as ferrocyanides, ferricya- nides and mercuric oxycyanide циант устөрөгчийн давсууд (ферроцианид, феррицианид болон мөнгөн ус цианидын оксид гэх мэт цианидын комплексоос бусад) Хортой 1 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H330 H310 H300 H410 Дэлгэрэнгүй
28 antu (ISO); 1-(1-naphthyl)-2-thiourea анту (ISO); 1-(1-нафтил)-2-тиоуреа 86-88-4 Хортой 2 Хавдар үүсгэгч 2 H300 H351 Дэлгэрэнгүй
29 1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl dimethylcarbamate; isolan 1-изопропил-3- метилпиразол-5-ил диметил-карбамат; изолан 119-38-0 Хортой 1 H310 H300 Дэлгэрэнгүй
30 5,5-dimethyl-3-oxocyclohex-1- enyl dimethylcarbamate 5,5-dimethyldihydrore sorcinol dimethylcarbamate; dimetan 5,5-диметил-3- оксоциклогекс-1-енил- диметилкарбамат; 5,5- диметилдигидрорезорцин ол -диметил-карбамат; диметан 122-15-6 Хортой 3 H301 Дэлгэрэнгүй